Skal din bedrift lykkes må den ha et bevisst forhold til begrepet «ledelse».
Vi bidrar til å å utvikle en gjennomarbeidet lederstrategi, som gir bevisste ledere konkret og målbar kompetanse. Lederstrategien blir en naturlig del av lederkulturen i din bedrift, og lederne vet hva som forventes av dem.

Hva innebærer en lederstrategi, og hvorfor er det så viktig å ha det på plass?
En lederstrategi skal sette retningslinjene for hva som er lederskap i din bedrift. Den skal kommunisere hva som er forventet av lederne, og fungere som en guide og et oppslagsverk. I situasjoner der dere lurer på hva “ledelse” innebærer, kan dere se tilbake på strategien for å få svarene, retningen og veiledningen dere trenger.

Lederstrategi er det faglige fundamentet til lederutviklingen, og selve grunnsteinen som lederutviklingen bygges videre på. Mange kan lage en lederstrategi- men ofte havner den ubrukt i en skuff. Vårt mål er at strategien må bli til noe levende, som kjennetegner lederne i bedriften. Den bør bli en naturlig del av kulturen, og en faglig rød tråd som etterleves hver eneste dag.

FRONT Leadership har utviklet en metode for utvikling av lederstrategi, slik at vi kommer frem til konkrete og målbare forventninger, som toppledelsen har personlig eierskap til.

Våre mål for lederstrategi:

1: Skape bevissthet. Alle skal få en felles forståelse av hva det vil si å være en bevisst leder, og hva som innebærer godt lederskap internt i bedriften. Mange ledere er i dag ubevisst inkompetente, og gjennom denne strategien skal de ved hjelp av ulike steg bli ubevisst kompetente, slik at den gode ledelsen kommer helt av seg selv.

2: Definere mål. Noen få konkrete, målbare og trenbare prinsipper for god ledelse skal defineres. Det er viktig at målene ikke er vage og upresise, de skal være så tydelige at de er enkle å identifisere i arbeidssituasjoner. Disse prinsippene vil være førende i forbindelse med rekruttering, veiledning og trening av ledere.

3: Planlegge implementering. En robust og helhetlig plan for bedriften, og hvordan lederprinsippene skal etableres hos alle lederne. Det vil sørge for at prinsippene blir sikre kjennetegn på lederne i bedriften, en naturlig del av kulturen og at de etterleves hver eneste dag.

ROSA PIL SIRKEL

1: Skape bevissthet. Alle skal få en felles forståelse av hva det vil si å være en bevisst leder, og hva som innebærer godt lederskap internt i bedriften. Mange ledere er i dag ubevisst inkompetente, og gjennom denne strategien skal de ved hjelp av ulike steg bli ubevisst kompetente, slik at den gode ledelsen kommer helt av seg selv.

ROSA PIL SIRKEL

2: Definere mål. Noen få konkrete, målbare og trenbare prinsipper for god ledelse skal defineres. Det er viktig at målene ikke er vage og upresise, de skal være så tydelige at de er enkle å identifisere i arbeidssituasjoner. Disse prinsippene vil være førende i forbindelse med rekruttering, veiledning og trening av ledere.

ROSA PIL SIRKEL

3: Planlegge implementering. En robust og helhetlig plan for bedriften, og hvordan lederprinsippene skal etableres hos alle lederne. Det vil sørge for at prinsippene blir sikre kjennetegn på lederne i bedriften, en naturlig del av kulturen og at de etterleves hver eneste dag.

Sett ledelse på dagsorden – vår prosess for lederstrategi

Steg 1
 • Personlig lederprofil
 • Situasjonsforståelse og ambisjoner for lederskap
 • Suksesskriterier og fallgruver
 • Annet viktig
Steg 2
 • Kartlegging av nåsituasjon
 • Samle innspill til forbedringsområder
 • Analysere data og konkretisere styrker og utviklings-områder
Steg 3
 • Innføring i godt lederskap
 • Vurdere lederskapet i organisasjonen (survey)
 • Prioritere og velge ut fokusområder
 • Sette retning for hva organisasjonen ønsker og trenger

Varighet inntil 3 timer

Steg 4
 • FRONT jobber videre med deres innspill
 • FRONT utarbeider forslag
 • FRONT avstemmer med HR/andre underveis
Steg 5
 • Presentere forslag til lederprinsipper
 • Diskutere og justere etter behov
 • Implementering og kompetanseutvikling fremover

Varighet inntil 3 timer

Steg 6
 • Konkludere og ferdigstille
 • Konkretisere en plan for videre utvikling av lederskap

Rammeverk på lederskap

Etter gjennomført strategiarbeid vil dere sitte igjen med et konkret rammeverk for lederprinsipper.

Forslag til lederprinsipper

En lettfattelig lederstrategi som tydeliggjør hva virksomheten legger i begrepet «god ledelse», sørger for at virksomheten ikke går i feil retning eller sløser med ressurser. 

Våre lederprogrammer