Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

LOKASJON
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

Tid

PROGRAMLENGDE
12 måneder

Pris

PRIS
49. 000,-

Hvem er programmet for?

Dette programmet er for deg som leder ledere. Du er opptatt av å gå foran som et godt eksempel og er nysgjerrig på hva det vil si å lede ledere.

.

Hva kan du regne med å sitte igjen med etter endt program?

Vi har som mål at du gjennom programmet vil oppleve å bli bedre kjent med egne styrker og utviklingspotensial. Du vil få et mer bevisst forhold til egen lederfilosofi og hva det er som driver deg i din ledergjerning.

Du vil lære hvordan du kan ha oppmerksomhet på virksomhetens strategiske mål, samtidig som du ivaretar den enkelte leder og dens styrker. Du vil kunne gi viktig lederstøtte til dine ledere, i form av hvordan den enkelte leder bør handle, involvere og beslutte på en måte som støtter opp rundt overordnete mål og strategier.

Du vil bli mer bevisst hvordan du aktivt kan bruke kultur for å lykkes med å nå strategiske mål, i tillegg til at du vil styrke din kompetanse til å lede effektive ledergrupper.

Gjennom hele programmet jobber du tett med de andre deltakerne som også er ledere for ledere, noe som gir deg et viktig nettverk du kan spille på også lenge etter programmet er over.

Hvordan organiseres programmet?

Programmet består av 10 samlinger og strekker seg over en periode på 10-12 måneder.

Første og siste samling er fysiske heldagssamlinger som finner sted i våre lokaler sentralt i Oslo.

De 8 samlingene imellom, er digitale 2 timers samlinger, som gjør at du kan delta fra din egen arbeidsplass.

Hvert program består av maksimum 12 deltakere, og ledes av en engasjert og erfaren lederutvikler fra FRONT Leadership.

Riktige grep for å sikre suksess

Dette programmet gir deg økt kunnskap og verdifull ledertrening slik at du blir i stand til å ta de riktige grepene for å sikre suksess for din virksomhet. Lederne, som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger og trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte slik at effektiviteten i virksomheten øker.

Gjennom programmet får du raskt et solid nettverk med andre ledere å støtte deg til. Klassene på 10-12 personer består av ledere i liknende situasjon, fra ulike virksomheter.

Programmet foregår som en integrert del av din arbeidshverdag, det gjør at virksomheten kan merke umiddelbar effekt. Liksom i toppidretten, må man som leder hele tiden trene og utvikle seg – sammen med andre, for å holde toppformen ved like. Denne spesielle typen lederutvikling over 12 måneder er effektiv og lønnsom.

Måten det ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked. God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Lederprogrammets faglig innhold

Vi er svært opptatt av å ha et evidensbasert, faglig innhold og metodiske tilnærminger som er basert på vitenskapelig forskning og hva som virker. Våre program oppdateres jevnlig med nyere forskning innenfor ledelse.

I programmet Leders leder tar vi spesielt for oss følgende temaer:

  • Kultur og strategi
  • Kommunikasjon som virker
  • Beslutningstaking og nettverksbygging
  • Effektive ledergrupper
  • Worklife balance

Fremgangsmåte og gjennomføring

Våre læringsformer er alle godt forankret i nyere forskning og det som virker. Programmet er bygd opp slik at du gradvis får større og større utbytte, da du fortløpende blir introdusert for verktøy som setter stadig større fart på din utvikling som leder. Det benyttes i stor grad aktive læringsformer hvor du som deltaker selv er den aktive i læringen. Et gjennomgangstema i alle samlingene er refleksjon. Gjennom refleksjonen får du en dypere forståelse av hvem du er som leder, kunnskapen du tilegner deg og hvordan du kan oversette teori til praksis.

Rent praktisk kombinerer vi klasseroms-, teknologi-, nettverks- og erfaringsbasert læring. Vi legger til rette for individuell læring og læring sammen med andre. Vi legger til rette for at læring kan skje i sann tid, men også når det passer den enkelte deltaker best.

Casejobbing

For å sikre at det alltid er et tett bånd mellom teori og praksis, bringer du selv inn caser fra egen arbeidshverdag.

Individuelle målsamtaler

I starten og slutten av programmet vil du få en individuell målsamtale med din lederutvikler.  I den første samtalen vil dere gjennomgå resultatene fra den første pulsmålingen, og sparre rundt hva det er du har lyst å få til med teamet ditt. Dere vil utforske situasjonen slik den er i dag, og sammen se hva som skal til for å komme til ønsket situasjon.

I den siste samtalen vil dere sammen reflektere rundt læringen som har skjedd, og hvordan det best kan legges til rette for videre læring også etter endt program.

Leadership, like swimming, cannot be learned by reading about it.

Henry Mintzberg

Arbeid mellom samlingene

Vi lærer best gjennom å gjøre, og derfor vil du mellom hver samling få lederutfordringer som du skal utføre. Vi vektlegger at lederutfordringene skal kjennes meningsfulle og er alltid tett knyttet opp mot dine læringsmål. Det gis alltid rom for at lederutfordringene kan tilpasses deg og din kontekst. På den måten legger vi til rette for at lederutfordringene drives av en indre motivasjon til å utvikle deg og ditt lederskap.

Forskning er helt tydelig på at en av de viktigste suksessfaktorene for at lederutvikling skal virke er at din leder engasjerer seg i prosessen. Du vil derfor ha faste samtaler med din leder gjennom hele programmet. Dette vil være strukturerte læringssamtaler som legger opp til erfaringsdeling og felles refleksjon.

For økt læring og støtte, vil alle deltakerne plasseres i læringsgrupper på 3-4 ledere i hver. Disse fungerer som hverandres læringspartnere gjennom hele utviklingsprogrammet, og har faste treffpunkter gjennom hele programmet. Dette er en unik måte for å lære av hverandre, støtte, utfordre og motivere hverandre. Det gir en kontinuitet i lære- og utviklingsprosessen og en opplevelse av fellesskap og forpliktelse.

Egne medarbeidere er en viktig støttespiller for deg i din utvikling. Hva du kan få til er aldri ditt ansvar alene. Ledelse er et samspill og krever at både du og dine medarbeidere tar ansvar for å få samspillet til å fungere. Gjennom programmet skal du derfor jevnlig avstemme med teamet ditt, for å få tilbakemeldinger, tips og råd og på den måten også ansvarliggjør medarbeiderne dine. Avstemmingen kan være å ta en samtale med alle, eller med enkelte medarbeidere.

Pulsmåling er et verktøy som gir deg innsikt i dine medarbeideres opplevde ledelse. Det gjennomføres som en anonym undersøkelse som dine medarbeidere besvarer. Ved å bruke FRONT Puls inkluderer vi de som skal ledes og får førstehåndsinformasjon om hvordan det vi lærer blir erfart og virker i praksis. Målet er at det er et minst mulig gap mellom hvordan du ønsker å lede og hvordan ledelsen du utøver oppleves i praksis av dine medarbeidere.

Det gjennomføres 3 målinger gjennom programmet.

Du vil få tilgang til en egen app for å fremme din mikrolæring. Appen brukes for å repetere, inspirere, motivere, utfordre og til å støtte deg i din læreprosess.  Du vil jevnlig motta faglig påfyll og små «dytt» som gjør at du opprettholder fremdriften i din læreprosess.

– Jeg brenner for personlig utvikling av ledere og medarbeidere gjennom å bygge relasjoner og å skape en positiv og raus arbeidskultur.

Stine Melfald
Leadership developer, FRONT Leadership

Våre forventinger til deg

  • Du tar ansvar for å være involvert i programmet
  • Du prioriterer å delta på samlingene
  • Du setter av tid til å utøve ledelse i egen lederhverdag
  • Du gjennomfører lederutfordringene

Praktisk gjennomføring:

verktoy

Hvorfor FRONT

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om lederverktøy
Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Våre lederprogrammer

Ta kontakt for mer informasjon