Lederutvikling med FRONT Leadership

Vi mennesker utvikler oss hele tiden, bevisst og ubevisst. Det gjelder også ledere. 

Lederutvikling handler om å gjøre utviklingen av lederferdighetene bevisst i stedet for ubevisst. Målet er at lederne skal få bedre lederkompetanse og stå bedre rustet til å lykkes med å levere resultater gjennom andre. 

En klok person sa en gang: «Ledelse er å finne ut hva som må gjøres, og deretter få folk til å ønske å gjøre det.» 

Dette stiller vi oss bak. Ledelse handler om å påvirke en gruppe mennesker til å gjøre det som trengs for å oppnå felles mål.

 

Hvorfor er lederutvikling viktig?

Ledelse er et fag. Hvis en leder skal fortsette å prestere i lederrollen, trengs påfyll av faglig kunnskap og utvikling av yrkesspesifikke ferdigheter. Da er det også viktig å bli kjent med sine egne styrker og utfordringer.

Dersom lederne i en bedrift bruker mer av tiden sin på ledelse, og mindre tid på å være operativ selv, er gevinstene store for bedriften. Dette vet vi fra forskning. Og gevinstene påvirker både på bedriftsnivå og individnivå. Daglig får vi tilbakemeldinger om at lederutviklingen har bidratt både til bedre arbeidsmiljø og høyere kvalitet på leveransene. Lederne kjenner seg dessuten tryggere i rollen og er bedre i stand til å møte endringer sammen med teamet sitt.

 

Hvem passer våre lederutviklingsprogrammer for?

Lederutviklingen vår passer for alle ledere! Programmene våre kan tilpasses ledere på alle nivåer og i ulike bransjer. De passer for ledere i førstelinja og de som leder andre ledere, de passer for de som driver med faglig ledelse, og for de som er personalledere.

Programmene våre passer dessuten for ledere med ulik erfaring, kompetanse og fartstid. Både ledere som er helt ferske og ledere med mange års erfaring vil få noe ut av programmene våre. Med moderne løsninger lar vi dine ledere ta med deg utviklingsprogrammet uansett hvor de er. Vi er opptatt av kontinuerlig utvikling og tror oppriktig at de beste lederne aldri blir ferdig utlært. 

 

Hva lærer lederne?

Lederutviklingen skal forbedre ledernes ferdigheter innen blant annet

 • beslutningstaking 
 • delegering 
 • nettverksbygging 
 • teamledelse 
 • innovasjon 
 • coaching og utvikling av andre 

Vårt overordnede mål for all lederutvikling er å bidra til at lederne vet mer om ledelse på et overordnet nivå, og hvilke konkrete ting de kan gjøre annerledes i praksis. 

I FRONT Leadership er vi solid forankret i nyere forskning og hva som skal til for at lederutvikling skal virke. 

Det er også basert på nyere forskning vi har utviklet vår egen metode – den som gjør oss unike blant tilbydere av lederutvikling. 

 

Hvordan fungerer den unike metodikken vår?

Vi er opptatt av å ha et evidensbasert, faglig innhold og metodiske tilnærminger som er basert på vitenskapelig forskning og hva som virker. Hvis du vil ha en utførlig gjennomgang av kursprosessene og metodikken vår, ta kontakt med oss. Her får du en oppsummering av de viktigste punktene:

 

 • Å tilpasse og skreddersy programmet etter dine spesifikke behov er en av våre spisskompetanser. Dere kan også påvirke programmet både i forkant, underveis og i etterkant. På den måten sikrer vi en sterk forankring som gir økt relevans og eierskap for deltakerne.  

 

 • Vi er opptatt av å fremme et lærende tankesett – eller growth mindset, for å bruke ordene til den anerkjente forskeren Carol Dweck. Alle utviklingsprogrammene våre har en innføring i hva det vil si å ha et lærende tankesett. Vi gjør deltakerne i stand til å gjenkjenne et låst tankesett hos seg selv, og å endre dette til et mer lærende tankesett.  

 

 • Programmene våre vektlegger praktisk læring og varierte aktiviteter. Det er viktig å formidle kunnskap, men læring skjer gjennom praksis og nye erfaringer. Vi kombinerer klasseromslæring, teknologibasert læring, nettverksbasert læring og erfaringsbasert læring. Vi legger også til rette for både individuell læring og læring sammen med andre.

 

 • Vi gir lederne deres små drypp med læring over tid. Det er fordi forskning viser at man lærer mye mer av å ha flere separate økter over tid framfor én enkelt langøkt. Derfor foregår programmene våre i flere læringssykluser med faste aktiviteter for samlæring og løpende tilbakemeldinger.

 

 • Vi vet hvor viktig fellesskap og støtte er for at programmet skal være vellykket. Modellen vår legger derfor opp til støtte fra både egen leder, kollegaer og medarbeidere, i tillegg til gruppen de er en del av gjennom lederprogrammet.  

 

 • Forskning viser at vi alltid må ha med både myke og harde ferdigheter i et lederutviklingsprogram! Der de harde kan sies å være de forretningsmessige ferdighetene, handler de myke om de mellommenneskelige ferdighetene som bygger et godt samspill med medarbeiderne. Ledelse handler først og fremst om å skape resultater gjennom andre mennesker. Derfor er menneskekunnskap en av de viktigste kompetansene for en leder.  

 

 • Vi gir lederne løpende tilbakemeldinger gjennom vårt eget pulsmålingsverktøy for å sikre at den teoretiske kompetansen omsettes til praktiske handlinger. Verktøyet vårt heter FRONT Puls og er utviklet i henhold til forskningsmessige standarder og våre egne erfaringer rundt praktisk tilrettelegging i lederutviklingsprosesser. 

 

Ikke minst sikrer vi at kunnskapen omsettes til handling på arbeidsplassen deres fra dag én. Vi vet at lederne gjennom hele utviklingsprogrammet også skal levere hundre prosent i jobbhverdagen sin. Arbeidet mellom samlingene våre er ikke løsrevet – det er arbeid som direkte er knyttet til daglig drift, og som gjør allerede pågående prosesser om til effektive læringsarenaer.

 

Kontakt oss

Åpne program

I våre åpne program går du sammen med andre ledere som er i tilsvarende stilling som deg selv. Vi har program for leder på ulike nivåer og med ulik fartstid.

Bedriftsprogram

Vi har lang erfaring med å tilpasse program for den enkelte bedrift og jobber med ledere på alle nivåer, med ulike problemstillinger og i ulike bransjer.


Slik jobber vi

Settings 1

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.


Lederutvikling

Anniken Fisher
Head of Learning and Culture, Volue

– Det er gøy å se en tydelig forbedring i målsetningene vi har satt oss! Vi ser også en endring i hvilke forventninger som er knyttet til lederrollen. Tidligere har gullstandarden vært den operative lederen som har blitt leder på bakgrunn av fagkompetanse. Selskapets natur har endret seg mye etter etableringen og lederrollen deretter. Lederutviklingsprogrammet har bidratt til en større forståelse for denne endringen og hva som kreves for å være leder i Volue fremover.


Kontakt oss for en prat

Vi gleder oss til å samarbeide med deg som ønsker å utvikle eget eller andres lederskap, og ta i bruk vår erfaring til kundens beste. Teamet vårt besitter en bred ekspertkompetanse og kan bistå i utviklingen av både påtroppede ledere, nye ledere , erfarne ledere og ledergrupper på executive nivå.

Kontakt oss