Ledelse – en kjernevirksomhet i organisasjonen

Ledelse er en kjernevirksomhet i alle organisasjoner, og fungerer omtrent somorganismens nervesystem. God ledelse er helt avgjørende for at alt annet skal fungere. Vi utvikler organisasjoner gjennom å utvikle ledelse og ledere. Her kan vi hjelpe med planlegging, gjennomføring og evaluering. I FRONT Leadership Consulting bidrar vi med spisskompetanse og kapasitet, og utfyller gjerne interne ressurser. Vi jobber både strategisk og overordnet, og med praktisk gjennomføring og implementering. Her kan du lese mer om typiske oppdrag vi har god erfaring fra. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis veiledningstime.

FRONT Leadership Consulting

FRONT Leadership Consulting er eksperter på kompetanseutvikling på ledelse. Vi hjelper virksomheter med å gjøre ledelse til et konkurransefortrinn for å oppnåoverordnede strategi og utvikling. Dette gjør vi bl.a som forretningskonsulenter i tett dialog med deg som kunde, og med utgangspunkt i hva ledelsen og eierne vil med selskapet.


Utvikle og implementere lederstrategi

Vi hjelper virksomheter med å etablere og revitalisere en effektiv og praktisk lederstrategi. Vi starter med det utgangspunktet som er i bedriften og ledere en prosess frem til et resultat som toppledelsen har personlig eierskap til:

Definere godt lederskap for virksomheten

Dette gjør vi gjennom en gjennomtestet prosess som hvor vi involverer de sentraleinteressentene i virksomheten for å komme frem til det som kjennetegner “godt lederskap” i virksomheten. Det som alle skal streve etter, og som er veiledende i hverdagen.

Forankre lederstrategien

Struktur, rutiner og inspirerende oppfølging


Husk!

– Den som vil bli best, må trene best.

Mats Kristensen,
Managing partner | FRONT Leadership


Design og planlegging av interne leder- utviklingsprogrammer

Våre konsulenter har masse praktisk erfaring

Vi hjelper HR og utviklingsansvarlige med å diagnostisere utviklingsbehov og designe utviklingsplaner for ledere. Her har våre konsulenter masse praktisk erfaring fra flere ti-talls andre virksomheter, som du kan dra nytte av inn i dine problemstillinger.

Vi samarbeider tett med virksomheten

I denne forbindelse jobber vi i tett interaksjon med kunden. Arbeidet kjennetegnes av stor grad av virksomhetstilpasning, samtidig som at forskningsbasert innsikt ivaretas gjennom det hele. Vi anbefaler at du som har interesse av dette tar kontakt for en uforpliktende samtale rundt dine behov og mulige løsninger.

Vi er en uavhengig ledelsesrådgiver som bidrar i planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetanseutvikling – FRONT


Ledergruppeutvikling

Alle virksomheter har en eller flere ledergrupper. Disse kjennetegnes av at de har felles mål og at medlemmene er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes. Ikke alle ledergrupper fungerer effektivt, og her kan vi hjelpe.

Vi har lang erfaring med å utvikle ledergrupper på ulike nivåer i organisasjoner. Fra toppledergrupper til ledergrupper på lavere nivå, både nyetablerte grupper og grupper som har jobbet sammen over lengre tid. Utvikling av hver enkelt gruppe avhenger i stor grad av hva som er situasjonen i gruppa.

Men typiske fokusområder er gjerne:

  • Manglende enighet om ledergruppens funksjon, formål og saker
  • Ineffektive ledermøter
  • For mye tidsbruk på administrative oppgaver vs overordnede strategiske
  • En samling enkeltledere og ikke et samkjørt team
  • Relasjonsproblematikk
  • Ingen åpen refleksjon over gruppas fungering
Snakk med oss om organisasjonsutvikling

HR business coaching & support

Mange virksomheter uttaler at menneskene er deres viktigste ressurs. Til tross for dette kan det være at toppledelsen ikke legger tilstrekkelig i dette. HR blir kanskje ikke tilstrekkelig vektlagt og HR får kanskje ikke det gjennomslaget som funksjonen burde.

I mange tilfeller utgjør HR en kostnad i ledelsens verden, da gevinsten ikke er tilstrekkelig synlig for CFO og andre beslutningstakere. Myke verdier kan komme til kort når tallenes tale er mer harde fakta.

Det kan være krevende for HR å prioritere i en hektisk hverdag. Hvilke tiltak og hvilke initiativ bør fokuseres på den nærmeste perioden, og hvordan bør vi gå frem? Og, ikke minst; hvordan skal jeg få gjennomslag for å bruke tid og ressurser på dette?

Vi er godt kjent med de utfordringer som HR strever med og har lang erfaring som coacher og veiledere. Vi er gjerne en hjelp og en støtte for deg som har utfordringer i HR-rollen. Ta kontakt for en uforpliktende prat, så kan vi ha en dialog rundt dine unike behov og potensielle løsninger fremover.


Strategisk kompetanseledelse

Vi hjelper virksomheter med bredere kompetanse ledelse på tvers av funksjoner og fagdisipliner. Her bistår vi med planlegging, gjennomføring og evaluering.

Forstå virksomhetens kompetansekrav og –behov

Innledningsvis hjelper vi med å forstå hva som er kompetansekravet og hva som er kompetansebehovet fremover og med dette utgangspunkt så kommer vi frem til konkrete tiltaksplaner som det er enkel å følge opp og evaluere fremover.

Anskaffelse, utvikling og mobilisering av kompetanse

Ny teknologi gir bedre måle-effekt


Hvem er vi

Om oss

Ledelse er en kjernevirksomhet i enhver organisasjon av en viss størrelse. Vår ambisjon i FRONT Leadership er å være i front for å hjelpe deg som leder i front.

MENNESKENE I FRONT

FRONT Leadership er en uavhengig rådgiver, som kommer inn i virksomheten som en nøytral og profesjonell veileder. Våre lederutviklere bidrar det kreative og konseptuelle, kvalitetssikringen av planer og/eller gjennomføring av planer.

SOLID NETTVERKSLEDER

Nettverksgruppen er for deg som har ansvar for organisasjons- og lederutvikling i egen virksomhet. Du tror at det finnes mer effektive måter å utvikle god ledelse på, og du ønsker å være blant de fremste innenfor dette området.