Gi slipp – et viktig lederprinsipp

Ledere i DNB har fått utdelt ett eneste lederprinsipp å navigere etter og det er å «Gi Slipp». Hvorfor er det kanskje viktigere enn noen gang?

Skrevet av: Katrine Kalelic og Hilja Smedstad Touri, DNB.

Gjennom de siste seks månedene har vi økt evnen til rask endring og fått til det få av oss trodde var mulig. Nå jobber vi for det meste via digitale flater og det er nettopp her utviklingsarbeidet foregår. Mange vil hevde at lederhverdagen ikke har blitt spesielt enklere etter pandemien inntraff og nettopp derfor har vi satt et ekstra søkelys på lederferdigheter og selve samspillet mellom leder og medarbeider.

God ledelse er avgjørende

Vi merker at oppgavene øker i kompleksitet, tempoet akselerer og handlingsalternativene er mange. Økt behov for samhandling krever god relasjonskompetanse og er en absolutt nødvendighet. Få svar finner vi kun i et hode – det er samspillet mellom dyktige kompetente mennesker som bygger fremtidens organisasjoner. Da er det avgjørende at vi virker godt på hverandre og er villige til å sette teammål foran individmål og spille hverandre gode. Dette er ikke et «onemanshow». Her trenger vi ekstrarolleadferd, prososial motivasjon og en kraftig dose selvledelse, på alle hold. Og god ledelse er avgjørende.

Les også: Kultur bygget på værekraft

Innførte lederprinsipp i 2017

Så tidlig som 2017 ble lederne i DNB introdusert for lederprinsippet Gi Slipp. Målet var å redusere hemmere og dermed øke både effektivitet, samhandling, kreativitet og gjennomføring. Troen på at hvis ledere i større grad gir slipp så vil de slippe til sine medarbeidere og gi de oppgaver og innpass på arenaer som før kun var forbeholdt leder, var førende for nytt lederprinspipp. Og når ledere gir slipp så har det en konsekvens. Derfor har vi innført medarbeiderprinsippet Grip muligheter. Den ene klarer seg ikke uten den andre og vi har rettet søkelyset på det forpliktende samspillet mellom leder og medarbeider og nettopp den gjensidige avhengigheten i relasjonen.

Samme år som Gi Slipp ser dagens lys publiserer Gallup sin forskning som viser at medarbeiderengasjementet er lavt på tvers av landegrenser og bransjer. I Norge viser det seg å være 17 % opp mot 15 % internasjonalt. Nettopp disse funnene gir oss tydelige signaler på potensialet for økt engasjement gjennom ledelse som virker.

Lederprinsipp som stadig er i stadig utvikling

Gjennom et lederskap i DNB som gir medarbeidere opplevelse av selvbestemmelse, mestringsopplevelse, og teamtilhørighet søker vi å optimalisere potensialet både på individ, team og organisasjonsnivå. Dermed også øke antall medarbeidere som er aktivt engasjerte og endringsvillige. Det betyr at ledere skal bidra til å bryte ned siloer, redusere kontrollmekanismer og rydde unna begrensninger. Det er akkurat dette lederprinsippet Gi slipp har til hensikt å fremme, og med tilhørende identifiserte lederferdigheter er det fundamentet for utøvelse av ledelse i DNB. Lederferdighetene vi bygger kapabiliteter rundt er teambygging, kommunikasjon, skarpere prioriteringer og økt gjennomførings-kraft. Dette er avgjørende for å sikre DNBs operasjonelle og dynamiske evne.

Koordinert ledelsesutvikling, som gir systematisk og inspirerende medarbeideroppfølging, skal sørge for at vi utvikler menneskene og kulturen i DNB. Vi har også endret måten vi leverer ledelsesutvikling på ved å heldigitalisere tjenestetilbudet i løpet av kort tid. I dag samler vi eksempelvis ledergrupper digitalt for å etablerer rammene for å bli høyt presenterende team. Læringskurven har vært bratt både for organisasjonsutviklere og ledere og dette er nå vår «nye normal».

Dette hadde vi ikke fått noe mer ut av om vi hadde gjort det fysisk. Vi er klar for å ta fatt på en mer digitalisert utviklingsreise.

Kompetansetilbudet fokuserer på bevisstgjøring og trening av lederferdighetene, både gjennom konsepter for nye ledere, ledergrupper og talentprogram. Ledelsesutvikling skjer i kontekst og vi har derfor interne ressurser som sørger for at effektene av utviklingstiltakene implementeres og blir til varige økte prestasjoner. For å sikre at vi til enhver tid er oppdatert på nyeste forskning og langt fremme når det gjelder organisasjonsutvikling har vi knyttet til oss to dyktige samarbeidspartnere, det norske NGO Future leaders og IMD (International Institute for Management development) Sammen optimaliserer vi neste steg for effektiv strategiimplementering og varig organisasjonsutvikling.

Katrine Kalelic

Katrine Kalelic
SVP Head of Leadership, Talent & Team Development

Hilja Smedstad Tuori

Hilja Smedstad Touri
Fagansvarlig lederutvikling

CTA Gratis Veilder liggende
Markedsrapport 23