Hvordan bli en grønnere og mer inkluderende leder?

Næringslivet er inne i en bærekraftig omstilling. På TAKE LEAD 2023 tok vi en helhetlig tilnærming til bærekraft og satt søkelyset på hvordan lederen kan bidra til miljømessige og sosiale gevinster for organisasjonen.

Ledelse for bærekraftig utvikling

Organisasjoner har en sentral rolle å spille for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Verden er i stadig endring, noe som krever at arbeidet med bærekraft er en dynamisk og kontinuerlig innsats. På TAKE LEAD 2023 fortalte Tove Selnes, Konserndirektør People i Storebrand, om viktigheten av ledelse for trippel bunnlinje og bærekraftig utvikling. Storebrand sin tilnærming til medarbeiderskap, ledelse, kultur og kompetanse er modig og fremtidsrettet. Den baserer seg på et ønske om å balansere stemmene til kundene, medarbeiderne, forretningen og planeten. De siste årene har dette resultert i en rekke konkrete initiativer som både har flyttet organisasjonen i ønsket retning og har skapt engasjement internt og utenfor Storebrand.

– I vår tid er det viktig for oss å ikke bare ha en jobb, men å føle at vi bidrar litt til å redde verden. Det å diskutere og kjenne stolthet over at det ikke bare er miljøaktivister som har løsningen på klimakrisen, men at kapitalen og måten vi investerer på kan bidra positivt til å løse klimaproblemene. Den kraften det ligger i å løfte frem dette gjør noe med stoltheten og samholdet i organisasjoner, sier Selnes.

Miljømessige hensyn har ofte fått størst plass når vi snakker om bærekraft. Det er behov for en global endring på tvers av næringer og markeder, ikke bare når det gjelder miljø, men også når det kommer til sosiale forhold, mangfold og inkludering.

Sosiale forhold – holder organisasjoner ansvarlig for mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering har blitt et hett tema i styrerommet de siste årene da det henger tett sammen med FN sine bærekraftsmål. Tematikken er oftere på agendaen også i praksis, og på lik linje med bærekraft, påvirker organisasjoner i større grad enn tidligere. Det er mange drivere for dette, inkludert økt migrering, økt likestilling blant kjønnene, stor spennvidde av ulike holdninger og personligheter, mennesker i ulike livsfaser og mennesker med særskilte behov. Kombinert med viktige politiske hendelser som #metoo og BlackLivesMatter sørger dette for et større mangfold enn noensinne, noe som stiller høyere krav til organisasjoner og ledere.

Mangfold i arbeidslivet referer til heterogeniteten i en definert befolkning – for eksempel når det kommer til toppledelse, ansatte eller kunder – med hensyn til demografiske eller sosiale gruppekarakteristikker som kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, seksuell identitet og religion (Brewis, 2019). Det er klart at mangfold i en organisasjon i seg selv er et faktum – ingen individer er like. I alle år har det vært lederen sin jobb å koordinere og motivere mennesker med ulik bakgrunn, jobb, rolle, utdanning og personlighet. En leder i dag leder ofte i tillegg ansatte med forskjellig kjønn, alder, religion, kultur og på tvers av språk. Det kan være krevende og uvant å lede mangfold. Da er det viktig at lederne forstår hvordan de skal bruke mangfold, rekruttere, utvikle og ivareta mangfold, og hva målsettingen med å ha mangfold er. Hva betyr mangfold hos oss og hvorfor er det viktig er spørsmål organisasjoner bør stille seg for å unngå nivåinndelinger og å skape trygghet.

– Gode intensjoner er ikke godt nok. Ledere må foreta gode handlinger hvis de ønsker å øke mangfoldet og inkluderingen. Det hjelper med andre ord ikke å si «vi vil ha flere kvinner». Organisasjoner må endre rekrutteringsprosessen og markedsføringsmateriell hvis det er målsetningen, forklarer en av foredragsholderne på TAKE LEAD 2023, Kimiya Sajjadi.

Organisasjoner har forskjellige utfordringer knyttet til mangfold, og man må derfor identifisere hva som kjennetegner mangfoldsarbeidet i egen organisasjon. Sajjadi anbefaler å kartlegge barrierene som hindrer mangfold og inkludering. På denne måten kan man lage tiltak for et reelt problem istedenfor et tenkt problem. Det er også viktig å definere hvilke målsettinger man ønsker å nå gjennom å satse på mangfold. Dette bør igjen gjenspeiles i lederutvikling og ledertrening. For eksempel om det er flere kulturer på en arbeidsplass, er det viktig at lederen trener på tverrkulturell kommunikasjon. Er det mange eldre, må man finne ut hva som motiverer denne gruppen til å presentere.

En helhetlig tilnærming til bærekraft

Å jobbe med bærekraft og mangfold henger sammen med verdensbildet til organisasjonen – både eksternt og internt – ved å stille spørsmål om hvem vi er, hvordan vi samhandler og hvordan dette påvirker strategi og praksis. Funn fra PwCs Global CEO Survey 2023 viser at få selskaper har integrert sosiale og miljømessige forhold i sin forretningsstrategi. I underkant av halvparten av norske toppledere har integrert kjønnsbalanse og miljømessige målsetninger nedfelt i selskapets langsiktige forretningsstrategi, mens bare 17% har et integrert mål om mangfold. Vi har derfor en vei å gå.

Ny som leder

Markedsrapport 23