Å lykkes med strategiarbeid er vanskelig, mange bedrifter og organisasjoner strever med nettopp dette. Enten fordi det å utvikle selve strategien er vanskelig i seg selv, eller fordi man ikke klarer å realisere den i praksis. Jeg vil derfor dele noen erfaringer knyttet til hvordan man kan oppnå større suksess med – og effekt av – strategiarbeid. Erfaringene består dels av å ha en arbeidsmodell som er lett å kommunisere og arbeide sammen om, og dels å være oppmerksom på hvor viktig egen lederatferd er for resultatoppnåelsen. Det siste er ofte det vanskeligste.

Av: Jon Urdal

Det er mange synspunkter på hva man mener med implementering av strategi. Et minste felles multiplum som de fleste kan samles om er at «strategy execution» kan beskrives todelt: Del 1 består i å planlegge nødvendige aktiviteter for å realisere strategien samt å allokere ressurser for gjennomføringen. Del 2 består «helt enkelt» i å gjennomføre planen med suksess. Denne delen er nesten alltid det mest krevende.

Å lykkes med strategiarbeid skal være enkelt

Er det så enkelt? Ja, det kan faktisk være det. Mine erfaringer, blant annet som leder av produksjonen til Egmont i Norge, trykkeriene til Schibsted og som leder av miljøer som utvikler digitale produkter, har lært meg mye. For eksempel at å lykkes med strategiarbeid handler om ledelsens evne til å involvere ansatte, gi kolleger spillerom og ansvar. Jeg bruker dette selvsagt også i min nåværende lederjobb. Da blir strategi ufarliggjort, man får eierskap og man skaper entusiasme. For å få til dette må vi ha en modell å jobbe med som er like enkel å kommunisere som den er å samles om i det praktiske arbeidet.

Jeg bruker en modell som etter mitt syn er helt uslåelig. Mye fordi den inviterer til samarbeid i gjennomføringen, gir eierskap og dermed varige effekter av strategiarbeidet. Modellen henter to viktige områder fra Lean filosofien: verdistrømmer (dvs. aktiviteter og samspillet mellom disse som kreves for å levere en tjeneste eller et produkt) og en stegvis implementeringsmodell bygget på Hoshin Kanri. Følger du fremgangsmåten i denne modellen har du kommet langt på vei mot å lykkes med strategiarbeid.

Les også: Alle fortjener en fantastisk leder!

En nyttig modell for strategiarbeid

For å lykkes med strategiarbeid, jobber vi i korthet på følgende måte: Utgangspunktet er at virksomheten har formulert en operativ strategi som skal gi retning og innhold til nødvendige endringer og forbedringer, for eksempel ved å forbedre eksisterende produkter og tjenester, eller innovere nye.

5-stegs modell for strategiarbeid

Modell for strategi-implementering

Modell for implementering av strategi

  • Steg 1: Identifiser de verdistrømmer som er berørt av strategien. Det kan være vesentlige forbedringer eller endringer, eller helt enkelt behov for nye produkter og tjenester med tilhørende nye verdistrømmer.
  • Steg 2: Definer ambisiøse mål for hvordan verdistrømmene skal bli vesentlig bedre.
  • Steg 3: Identifiser fokusområdene i de berørte verdistrømmene som vi skal arbeide med for å oppnå målene som ble definert i steg 2.
  • Steg 4: Definer KPI’er som viser hvordan vi kan se at vi jobber i riktig retning ved å måle hva vi gjør.
  • Steg 5: Identifiser aktiviteter som skal gjennomføres i hvert fokusområde. Har du kjennskap til «Plan, Do, Check, Act», bruk dette for hver av aktivitetene.


Husk å involvere de ansatte i strategiprosessen

Med disse fem stegene har vi en enkel modell å samles om, som gir tydelig fokus på hvordan vi jobber helt praktisk med retningen fra strategien. Samtidig, og kanskje enda viktigere, er ledelsens evne til faktisk involvering av ansatte og til å skape gode team i gjennomføringen. Uten riktige lederegenskaper blir også dette enda en modell som havner på hylla.

Gjør du dette riktig, vil du som jeg lykkes med strategiarbeid, og få mange gode erfaringer og resultater. Prøv selv!

CTA Gratis Veilder liggende