Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

LOKASJON
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben. Fysisk Kick-off og avslutning.

Tid

PROGRAMLENGDE
12 måneder
Oppstart: 05.09.2024

Pris

PRIS
39. 000,-

Hvem er programmet for?

Dette programmet er for ledere med personalansvar, som ønsker å utvikle sitt lederskap og trene for å bli en bedre leder.

Du har et ønske om å bli en fantastisk leder som ser, hører og anerkjenner dine medarbeidere. Du er gjerne nysgjerrig og har en glødende interesse for å få teamet ditt til å blomstre og levere sammen på krevende resultater.

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever utvikling fra den som har en lederrolle. Ledere som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger, både for egen og virksomhetens suksess.

God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Hva kan du regne med å sitte igjen med etter endt program?

Vi har som mål at du etter endt program vil kjenne deg tryggere i lederrollen og at du har funnet ut hva slags leder du ønsker å være. Det vil vises igjen ved at du oppnår en større selvinnsikt, og blir bedre kjent med egne styrker og utviklingspotensial. Tryggheten vises igjen ved at du ikke bare snakker om hva slags leder du ønsker å være, men at du også viser dette igjen gjennom hvordan du utøver ledelse i praksis.

Du vil gjennom programmet bli bedre på å bygge gode relasjoner til de du leder, noe som innebærer at hver enkelt medarbeider kjenner seg sett, hørt og anerkjent. Du vet hva som skal til for å skape en kultur med høy grad av psykologisk trygghet. En kultur der folk er opptatt av å gjøre en best mulig jobb og levere gode resultater, og derfor stiller spørsmål når de ikke forstår, sier fra når de er uenige, løfter frem ulike perspektiv, lærer av sine feil og spør om hjelp heller en gang for mye enn en gang for lite.

Gjennom hele programmet jobber du tett med de andre deltakerne som også er ledere for første gang, noe som gir deg et viktig nettverk du kan spille på også lenge etter programmet er over.

Hvordan organiseres programmet?

Programmet består av 10 samlinger og strekker seg over en periode på 10-12 måneder.

Første og siste samling er fysiske heldagssamlinger som finner sted i våre lokaler sentralt i Oslo.

De 8 samlingene imellom, er digitale 2 timers samlinger, som gjør at du kan delta fra din egen arbeidsplass.

Hvert program består av maksimum 12 deltakere, og ledes av en engasjert og erfaren lederutvikler fra FRONT Leadership.

Fordeler og verdi du får med dette programmet

 • Rask effekt som viser seg i praktisk lederskap og ditt eget lederengasjement
 • Forståelse for hva som forventes- og verktøyene du trenger i lederrollen
 • Trygghet til å kunne håndtere typiske og krevende situasjoner
 • Nettverket og relasjonene med andre ledere du kan spille på
 • Evnen til kontinuerlig utvikling som leder – også etter programmet
 • Muligheten til å være den lederen som både eierne og medarbeiderne drømmer om
Riktige grep for å sikre suksess

Dette programmet gir deg økt kunnskap og verdifull ledertrening slik at du blir i stand til å ta de riktige grepene for å sikre suksess for din virksomhet. Lederne, som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger og trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte slik at effektiviteten i virksomheten øker.

Gjennom programmet får du raskt et solid nettverk med andre ledere å støtte deg til. Klassene på 10-12 personer består av ledere i liknende situasjon, fra ulike virksomheter.

Programmet foregår som en integrert del av din arbeidshverdag, det gjør at virksomheten kan merke umiddelbar effekt. Liksom i toppidretten, må man som leder hele tiden trene og utvikle seg – sammen med andre, for å holde toppformen ved like. Denne spesielle typen lederutvikling over 12 måneder er effektiv og lønnsom.

Måten det ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked. God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Lederprogrammets faglig innhold

Vi er svært opptatt av å ha et evidensbasert, faglig innhold og metodiske tilnærminger som er basert på vitenskapelig forskning og hva som virker. Våre program oppdateres jevnlig med nyere forskning innenfor ledelse.

I programmet Ledelse i praksis tar vi spesielt for oss følgende grunnleggende temaer:

 • Psykologisk trygghet
 • Delegering
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Coachende tilnærming
 • Tilbakemeldinger
 • Den nødvendige samtalen

Fremgangsmåte og gjennomføring

Våre læringsformer er alle godt forankret i nyere forskning og det som virker. Programmet er bygd opp slik at du gradvis får større og større utbytte, da du fortløpende blir introdusert for verktøy som setter stadig større fart på din utvikling som leder. Det benyttes i stor grad aktive læringsformer hvor du som deltaker selv er den aktive i læringen. Et gjennomgangstema i alle samlingene er refleksjon. Gjennom refleksjonen får du en dypere forståelse av hvem du er som leder, kunnskapen du tilegner deg og hvordan du kan oversette teori til praksis.

Rent praktisk kombinerer vi klasseroms-, teknologi-, nettverks- og erfaringsbasert læring. Vi legger til rette for individuell læring og læring sammen med andre. Vi legger til rette for at læring kan skje i sann tid, men også når det passer den enkelte deltaker best

Arbeid mellom samlingene

Vi lærer best gjennom å gjøre, og derfor vil du mellom hver samling få lederutfordringer som du skal utføre. Vi vektlegger at lederutfordringene skal kjennes meningsfulle og er alltid tett knyttet opp mot dine læringsmål. Det gis alltid rom for at lederutfordringene kan tilpasses deg og din kontekst. På den måten legger vi til rette for at lederutfordringene drives av en indre motivasjon til å utvikle deg og ditt lederskap.

Forskning er helt tydelig på at en av de viktigste suksessfaktorene for at lederutvikling skal virke er at din leder engasjerer seg i prosessen. Du vil derfor ha faste samtaler med din leder gjennom hele programmet. Dette vil være strukturerte læringssamtaler som legger opp til erfaringsdeling og felles refleksjon.

For økt læring og støtte, vil alle deltakerne plasseres i læringsgrupper på 3-4 ledere i hver. Disse fungerer som hverandres læringspartnere gjennom hele utviklingsprogrammet, og har faste treffpunkter gjennom hele programmet. Dette er en unik måte for å lære av hverandre, støtte, utfordre og motivere hverandre. Det gir en kontinuitet i lære- og utviklingsprosessen og en opplevelse av fellesskap og forpliktelse.

Egne medarbeidere er en viktig støttespiller for deg i din utvikling. Hva du kan få til er aldri ditt ansvar alene. Ledelse er et samspill og krever at både du og dine medarbeidere tar ansvar for å få samspillet til å fungere. Gjennom programmet skal du derfor jevnlig avstemme med teamet ditt, for å få tilbakemeldinger, tips og råd og på den måten også ansvarliggjør medarbeiderne dine. Avstemmingen kan være å ta en samtale med alle, eller med enkelte medarbeidere.

Pulsmåling er et verktøy som gir deg innsikt i dine medarbeideres opplevde ledelse. Det gjennomføres som en anonym undersøkelse som dine medarbeidere besvarer. Ved å bruke FRONT Puls inkluderer vi de som skal ledes og får førstehåndsinformasjon om hvordan det vi lærer blir erfart og virker i praksis. Målet er at det er et minst mulig gap mellom hvordan du ønsker å lede og hvordan ledelsen du utøver oppleves i praksis av dine medarbeidere.

Det gjennomføres 3 målinger gjennom programmet.

Du vil få tilgang til en egen app for å fremme din mikrolæring. Appen brukes for å repetere, inspirere, motivere, utfordre og til å støtte deg i din læreprosess.  Du vil jevnlig motta faglig påfyll og små «dytt» som gjør at du opprettholder fremdriften i din læreprosess.

Påmelding


– Vi er alle forskjellige, det kan være vår største styrke om vi bruker det rett

Camilla Caspersen
Leadership developer, FRONT Leadership

Våre forventinger til deg

 • Du tar ansvar for å være involvert i programmet
 • Du prioriterer å delta på samlingene
 • Du setter av tid til å utøve ledelse i egen lederhverdag
 • Du gjennomfører lederutfordringene

Praktisk gjennomføring:

verktoy

Hvorfor FRONT

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om lederverktøy
Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Våre åpne programmer

Ta kontakt for mer informasjon